دل آرام کسی باش گلم ...طلوع...

و سحر...

و غروب...

و عصر...

و چراغ شب یلدای كسی باش گلم!

و بهار...

و نسیم...

و نگار...

و ندیم...

و دل آرام و تمنای كسی باش گلم!

ابر شو، باران باش

برف كوهستان باش

یاری پنهان باش

چشمه ی جاری صحرای كسی باش گلم!

زندگی دریایی ست

پرتلاطم، پر موج

گاه موجی آرام

گاه موجی در اوج

با دلی دریایی

زورق و ساحلِ دریای كسی باش گلم!

اختری كن هر شب

خاوری كن هر روز

ماه و خورشید كسی

قهرمان غم و كمهای كسی باش گلم!

جرسی...

نفسی...

و مسیحای كسی باش گلم!

.
.
.
.